Kyselyrekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
20.09.2023

Rekisterinpitäjä

Asfalttikallio Oy 2501081-1 Taivaltie 5, 01610 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Korhonen petri.korhonen@asfalttikallio.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pakollisten työtehtävien hoitaminen tai lain vaatimus, kyselystä riippuen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, työnantaja, veronumero tai muu tapauskohtainen kysyttävä tieto.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Kyselyn laatija.

Suostumus

Kyselyn vastaaja antaa suostumuksensa vastatessaan kyselyyn.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, työnantaja, veronumero tai muu tapauskohtainen kysyttävä tieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kyselyt

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään asian käsittelystä riippuen 1-12 kuukautta kyselyn päättymisestä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan yrityksen henkilöille ja kolmansille osapuolille ainoastaan, jos se on edellytyksenä lakisääteisen tai muutoin pakollisen työtehtävän hoitamiseksi. Esimerkiksi henkilön henkilötunnus voidaan joutua luovuttamaan majoitusliikkeelle majoitusvarauksen tekemiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Lähtökohtaisesti aineisto käsitellään sähköisessä muodossa. Mikäli työtehtävä tai laki edellyttää tulosteen tekemistä, se käsitellään ja säilytetään kulunvalvonnan alaisessa lukitussa tilassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Sähköisesti käsiteltävien tietojen käyttöoikeudet on rajattu kyselyiden laatijalle tai laatijoille. Kyselyitä sekä niiden tuloksia käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin tai lakisääteisiin vaatimuksiin käsittely kuuluu. Tietojen käyttöoikeudet on rajattu järjestelmien omilla käyttöoikeustoiminnoilla kaksivaiheisen kirjautumisen taakse. Verkkoyhteyksissä on käytössä keskitetty palomuuri sekä muita tavanomaisia suojauskeinoja.

Evästeet

Kyselyihin liittyen ei lähtökohtaisesti kerätä evästetietoja. Mikäli kysely on toteutettu Asfalttikallion verkkosivuilla, on käytössä verkkosivujen evästeet: Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: - vierailijan IP-osoite - vierailun ajankohta - selatut sivut ja sivujen katseluajat - vierailijan selain Sinun oikeutesi Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. GOOGLE ANALYTICS 4 Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics 4-palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 56 66700 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.