Kulunvalvontarekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
14.12.2023

Rekisterinpitäjä

Himaharju Oy (1488052-0)
Harjuntie 40
74840 Koppeloharju

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

joel.puusti@himaharju.fi Himaharju Oy Harjuntie 40 74840 Koppeloharju www.himaharju.fi

Käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Himaharju Oy:n (jäljempänä: rekisterinpitäjä, organisaatio) henkilöstön kulun seuranta. Käsitelyperusteena on sopimus.

Oikeutetun edun peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ” GDPR” art. 6.1 f-kohta). Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaan henkilökohtaisen huoneen ovien ja ikkunoiden käytöstä yöaikana: - Nimikoidun huoneen oven ja ikkunan avaustiedot - Palohälytystiedot - Kellonaika sekä päivämäärä

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö soveltuvin osin.

Suostumus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ” GDPR” art. 6.1 f-kohta). Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Rekisterin tietosisältö

- Nimikoidun huoneen oven ja ikkunan avaustiedot - Palohälytystiedot - Kellonaika sekä päivämäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden ovenavaukset/ikkunan avaukset yöaikaan sekä palohälytykset ympäri vuorokauden.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kulunvalvontajärjestelmän keräämä data nollautuu automaattisesti kuukausittain.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa, ainoastaan sähköinen.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Ainoastaan määrätyillä organisaation työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Tietojen käsittelyä varten vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Järjestelmään ei kuulu evästeitä.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Ei tehdä.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää omia tietoja järjestelmästä toiseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä tai henkilörekisterin ylläpitäjälle tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi. Emme käytä tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.