Nyhetsbrevsregister

Integritetspolicy
Senast uppdaterad
15.04.2024

Registrator

Oy Duell Bike-Center Ab (2464132-0)
Kauppatie 19
65610 Mustasaari

Kontaktperson i frågor som rör registret

Sami Ilvonen sami.ilvonen (at) duell.eu

Syfte med personuppgiftsbehandling

Registret används för att möjliggöra företagets verksamhet, öppnande av nya kundkonton samt kommunicering mellan parterna. Uppgifterna som fås används för att etablera och upprätthålla kundförhållanden och för andra kommunikationsbehov i företaget. Grunden för behandlingen är ett berättigat intresse.

Grund för berättigat intresse

Registeransvariges berättigade intresse är riktad B2B -direktmarknadsföring av produkter och tjänster relaterade till mottagarens ansvarsområde i hans företag. Den registeransvariges berättigade intresse av behandlingen av personuppgifter som samlas in och används baseras på behov av direktmarknadsföring och friheten att bedriva verksamhet. Direktmarknadsföring är ett legitimt affärsintresse enligt EU: s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsgrupperna i fråga

Namn, organisation representerad, kontaktuppgifter

Mottagare och mottagargrupper

Registeransvariges personal och partners som har åtkomst till personregistret. (ekonomiadministration, marknadsföring, IT -underhåll).

Datainnehållet i registret

Personregistret kan innehålla följande information: - Kontaktinformation som namn, e -postadress, telefonnummer - Information relaterad till jobbet, såsom uppgift, ansvarsområde - Kontakt- och bakgrundsinformation för arbetsgivarföretaget - Händelseinformation som att delta i evenemang eller kontakta försäljning och kundservice - Möjliga tillstånd och samtycken - All annan information som samlas in med samtycke från personen - Information om marknadsföringsinnehållet som används av personen (användningsdata): - Information om att skicka, öppna och klicka på marknadsföringsmeddelanden - Användningsinformation för företagets webbplats såsom tid, sidor och varaktighet - Teknisk information om nätverksanvändning såsom IP -adress, webbläsare och relaterad information - Beställa och ladda ner information för guider och annat material - Cookies Analytiska data från användningsdata (härledda data): - Intressen - Ledpunkter som beskriver aktiviteten med att använda innehållet

Regelbundna informationskällor

- Information om registrerade som via webbplatsen, e-post eller på annat sätt har meddelat - Företagskundregister - Information om företagskontaktpersoner inhämtade från Suomen Asiakastietos beslutsfattarregister, företags offentliga webbplatser, sociala tjänster online eller andra liknande register.

Lagringsperiod för personuppgifter

Uppgifterna kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen eller i enlighet med lagens krav. Användningsdata relaterade till riktade e -postmeddelanden för direktmarknadsföring och företagets webbplatsinnehåll raderas automatiskt regelbundet.

Regelbundna överföringar av information

Uppgifterna används endast av företaget, förutom när man använder en extern serviceleverantör antingen för produktion av en mervärdestjänst eller som stöd för ett kreditbeslut. Uppgifter lämnas inte ut utanför företaget eller till dess samarbetspartner, förutom i ärenden gällande kreditansökan, inkasso eller fakturering samt när lagstiftningen förpliktar till detta. Den registrerades personuppgifter raderas på användarens begäran, om inte lagstiftning, möjligheterna att upprätthålla kundförhållandet, obetalda fakturor eller inkassoåtgärder förhindrar radering av uppgifterna.

Dataöverföring utanför EU eller EES

Uppgifterna i registret kommer att överföras utanför EU eller EES till Storbritannien. Det är också möjligt att tjänsteleverantörer utanför EU/EES används för bearbetning eller att tjänsteleverantörernas moln finns utanför EU/EES, i vilket fall SCC:s standardklausuler används som grund för dataöverföring och ytterligare skyddsåtgärder implementeras för dataöverföringar, såsom interna riktlinjer (om pseudonymisering av personuppgifter och liknande) och eventuellt TIA-analys där så är lämpligt.

Principer för registerskydd A: Manuellt material

Dokument som behandlas manuellt och som innehåller kunduppgifter (t.ex. utskrifter av e-postmeddelanden eller bilagor till dessa) förvaras efter den initiala behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Endast bestämda anställda som undertecknat ett sekretessåtagande har rätt att behandla kunduppgifter som lagrats manuellt. Skyddet och behandlingen av uppgifter i registret överensstämmer med bestämmelserna och principerna i dataskyddslagen, myndighetsföreskrifter och god databehandlingssed.

Principer för registerskydd B: Elektroniskt material

Endast bestämda anställda inom företaget och andra företag som bedriver verksamhet för företagets räkning har rätt att använda e-postlistan och upprätthålla uppgifterna i det. Varje specificerad användare har sitt eget personliga användarnamn och lösenord. Varje användare har undertecknat ett sekretessåtagande. Systemet skyddas av en brandvägg som skyddar systemet mot inkommande trafik. Skyddet och behandlingen av uppgifter i registret överensstämmer med bestämmelserna och principerna i dataskyddslagen, myndighetsföreskrifter och god databehandlingssed.

Småkakor

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en lite textfil som skickas till användarens dator och lagras där. Cookies orsakar ingen skada på användarens dator eller filer. Cookies används framför allt för att förbättra och personifiera besökarens användarupplevelse på webbplatsen samt att analysera och förbättra funktionaliteten och innehållet på webbplatsen. Uppgifter som samlas in med cookies kan också användas i riktad kommunikation och marknadsföring samt för att optimera marknadsföringsaktiviteter. Besökare kan inte identifieras enkom baserat på cookies. Data som samlas in med cookies kan dock kopplas till eventuella data som tas emot från användaren i andra situationer, till exempel när användaren fyller i ett formulär på webbplatsen. Följande typer av data samlas in med hjälp av cookies: - besökarens IP-adress - tidpunkt för besöket - sidor som besökaren har varit på och tidpunkt för besöket - besökarens webbläsare - annat? Dina rättigheter En användare som besöker vår webbplats kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra på webbläsarens inställningar. I de flesta webbläsarprogrammen är de möjligt att blockera cookies och att radera cookies som redan lagrats. Att blockera cookies kan påverka användningen av olika funktioner på webbplatsen.

Granskningsrätt, det vill säga rätten att få tillgång till personuppgifter.

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som finns i registret. Begäran om insyn ska göras skriftligt genom att kontakta företagets kundtjänst eller registrets kontaktperson på finska eller engelska. Begäran om insyn ska undertecknas. Den registrerade har rätt att förbjuda behandling och utlämnande av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta företagets kundtjänst.

Rätten att överföra data från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att överföra sina egna uppgifter från ett system till ett annat. Överföringsbegäran kan riktas till registerkontaktpersonen.

Rätten att kräva rättelse av uppgifter

En personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad ska rättas, raderas eller kompletteras. Yrkande på rättelse av en uppgift ska lämnas med en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till företagets kundtjänst eller den som upprätthåller personregistret. I begäran ska man specificera vilka uppgifter som ska rättas och på vilken grund. Rättelse ska göras utan dröjsmål. Om rättelsen underrättas den instans av vilken de oriktiga uppgifterna har fåtts eller till viken de har lämnats ut. Om yrkandet på rättelse av en uppgift avslås ska registrets ansvarsperson ge ett skriftligt intyg om detta, vilket det också ska nämnas skälen till att yrkandet inte har godkänts. Parten kan föra avslaget till dataombudsmannen för behandling.

Preskriptionsrätt

Den registrerade har rätt att begära en begränsning av databehandlingen, t.ex. om personuppgifterna i registret är felaktiga. Begäran görs till företagets kundtjänst eller den som upprätthåller personregistret.

Rätt att invända

Den registrerade har rätt att begära personuppgifter som rör honom eller henne och den registrerade har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter. Förfrågningar kan riktas till registerkontaktpersonen. Om du fungerar som kontaktperson för ett företag eller en organisation kan dina uppgifter inte raderas under denna tid.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig har brutit mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också lämna in ett klagomål i den medlemsstat där du har din vanliga bostad eller arbetsplats. Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är: Dataskyddsombudets kontor PO Box 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsingfors s. 029 56 66700 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring och annan marknadsföring, att kräva anonymisering av uppgifterna i tillämpliga delar och rätt att bli bortglömd.