Todelliset edunsaajat rekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
28.12.2023

Rekisterinpitäjä

Maximus group Oy (1657669-6)
Kutojantie 6-8
02630 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Reinikka

Käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on pitää yllä rekisteriä ja tietoa organisaation todellisista edunsaajista siihen liittyvän lainsäädännön mukaisesti.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteriin merkitään kustakin edunsaajasta seuraavat tiedot: - nimi - henkilötunnus tai syntymäaika - kansalaisuus - kotimaa - kotikunta - määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Käsittelytoimiin ei liity erityistä riskiä.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän oma henkilöstö, viranomaiset sekä sidosryhmät tarvittavin osin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään kustakin edunsaajasta seuraavat tiedot: - nimi - henkilötunnus tai syntymäaika - kansalaisuus - kotimaa - kotikunta - määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus, rekisterinpitäjäorganisaation hallinto, sähköposti

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilörekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on henkilötietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä ja miten muu lainsäädäntö vaatii.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille, osa tiedoista voi myös olla julkisia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Pääsy Rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin asian käsittely, valvominen tai muu käyttötarkoitukseen liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin kuin asian käsittely, valvominen tai muu käyttötarkoitukseen liittyvän asian hoito edellyttää. Aineistoon pääsy on suojattu rooliperusteisilla tunnistautumismekanismeilla ja järjestelmä asianmukaisilla palomuureilla. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Automattista päätöksentekoa tai muutakaan arviointia henkilöistä ei suoriteta.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisterinpitäjällä on.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyillä ei ole oikeutta siirtää tietoja muualle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkistaa ja korjata mahdolliset virheelliset tiedot. Korjauspyyntö voidaan myös evätä. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Tällöin käsittelyä rajoitetaan, kunnes rekisterinpitäjä on varmistanut tietojen paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyillä ei ole oikeutta vastustaa käsittelyä, jos se voisi haitata rekisterinpitäjää koskevan lain noudattamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voi tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyllä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi työsuhteen päätyttyä, ellei tämä voisi haitata epäiltyjen rikkomisten selvittämistä tai mahdollisesti vaarantaa ilmoittajansuojan. Kaikki pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti suomeksi tai lähetettävä se tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta.