Työnhakijarekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
06.05.2023

Rekisterinpitäjä

Verkkoasema Oy (1092092-7)
Isokatu 19 A 12
90100 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Sundström Verkkoasema Oy 0408093550 tietosuojavastaava@verkkoasema.fi

Käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen rekrytoinnin mahdollistaminen ja työnhakijoiden henkilötietojen käsitteleminen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, yhteystiedot, CV, hakijakirje, entisiin työsuhteisiin ja koulutuksiin liittyvät tiedot

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä ulkoistuskumppanit (rekrytointijärjestelmä) soveltuvin osin.

Suostumus

Suostumuksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä Verkkoaseman tietosuojavastaavaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: - Henkilön etu- ja sukunimi - Sähköpostiosoite - Postiosoite - Puhelinnumero - CV - luokittelutieto - muut antamasi tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilörekisterin tietoja säilytetään 1 vuosi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin rekrytointijärjestelmän osalta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Työhakemuksia käsitellään ainoastaan sähköisesti

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin rekrytointiin liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Hakulomake sijaitsee Jobillan järjestelmässä, jolloin lomakkeen evästeet tulevat Jobillan verkkosivuilta. Asiasta voit lukea lisää Jobillan tietosuojaselosteesta https://www.jobilla.com/fi/privacy-policy.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Työnhakijat luokitellaan automaattisesti hänen antamiensa vastausten peusteella kolmeen luokkaan. A-luokkaan lisätään hakijat, joiden osaaminen sopii parhaiten Verkkoaseman määrittelemiin tarpeisiin, B-luokkaan he, jotka sopivat suhteellisen hyvin ja C-luokkaan sellaiset henkilöt, joiden osaaminen ei vastaa tämän hetkisiin tarpeisiin. Verkkoaseman työntekijä käy kuitenkin kaikki hakemukset läpi.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Verkkoaseman tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Verkkoaseman tietosuojavastaavaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi työsuhteen päätyttyä.