Kameraövervakningsregister

Integritetspolicy
Senast uppdaterad
20.03.2024

Registrator

Oy Duell Bike-Center Ab (2464132-0)
Kauppatie 19
65610 Mustasaari

Kontaktperson i frågor som rör registret

Sami Ilvonen sami.ilvonen (at) duell.eu

Rättslig grund för behandling

Berättigat intresse

Syfte med personuppgiftsbehandling

Grunden för behandlingen är ett berättigat intresse. Ändamålet med behandlingen har att göra med den allmänna säkerheten, till exempel med att utreda och förebygga brott och skadegörelse samt andra oegentligheter som inträffat vid fastigheter som den personuppgiftsansvarige äger eller övervakar. Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla personuppgifterna som samlats in och används grundar sig på näringsfrihet. Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla personuppgifterna som samlats in och används grundar sig på näringsfrihet. Dessutom har arbetsgivaren också rätt att använda registeruppgifterna i de situationer som anges i lagen om intergritetsskydd på jobbet (759/2004) 17 § 2 moment 1-3 stycke, för att bevisa skälen för uppsägning av anställning i meningen som avses i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609-1896) för att utreda och bevisa trakasserier eller trakasserier eller trakasserier och olämpligt beteende i arbetarskyddslagen (738/2002) och för att utreda en arbetsolycka eller annan situation som utgör en fara eller ett hot i den mening som avses i arbetarskyddslagen.

Grund för berättigat intresse

Grunden för behandling av personuppgifter är den registeransvariges berättigade intresse (artikel 6.1 f i EU: s allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”).

Personuppgiftsgrupperna i fråga

Registret innehåller följande personuppgifter i bildform av alla personer som rör sig inom området där kameraövervakning finns på registeransvariges egendom: 1) Utseende och egenskaper hos en person 2) Tid och plats för rörelse på området Information lagras i registret varje gång en person rör sig i kameraövervakningens verksamhetsområde, eftersom kameraövervakningen fungerar med rörelsedetektering. Inspelning av kameraövervakning indikeras med markeringar. Kamerorna finns vid ingångarna, allmänna utrymmena, gångarna och gårdarna på fastigheten som ägs / förvaltas av den registeransvarige, samt på vissa platser som är särskilt sårbara av operativa skäl på grund av behovet av särskild övervakning.

Mottagare och mottagargrupper

Registeransvariges egen personal. Data lämnas inte regelbundet ut till någon utan rättslig grund (Lag om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004). Informationen lämnas ut till polisen endast i särskilda situationer genom amälningsförfarandet i de fall där ett brott har inträffat eller misstänks ha inträffat eller, i fall av skada, till försäkringsbolaget, om det behövs. Informationen kan också lämnas ut till personer i styrelsen för den registeransvariges organisation för att utreda och bevisa en olycka på arbetsplatsen, trakasserier, trakasserier eller annat olämpligt beteende.

Datainnehållet i registret

Registret innehåller följande personuppgifter i bildform av alla personer som rör sig inom området där kameraövervakning finns på registeransvariges egendom: 1) Utseende och egenskaper hos en person 2) Tid och plats för rörelse på området Information lagras i registret varje gång en person rör sig i kameraövervakningens verksamhetsområde, eftersom kameraövervakningen fungerar med rörelsedetektering. Inspelning av kameraövervakning indikeras med markeringar. Kamerorna finns vid ingångarna, allmänna utrymmena, gångarna och gårdarna på fastigheten som ägs / förvaltas av den registeransvarige, samt på vissa platser som är särskilt sårbara av operativa skäl på grund av behovet av särskild övervakning. Biometrisk identifiering: används den? Om så är fallet, uttryck det här Guide: Dessutom bör det tas i hänsyn att om de beskrivna individerna analyseras med specifika tekniska metoder kan det göra inspelningarna till biometrisk data. Biometriska uppgifter är känsliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen, vars behandling i princip kräver uttryckligt samtycke. Med biometriska data avses personuppgifter som erhålls genom teknisk behandling av en persons fysiska och fysiologiska egenskaper eller beteende, till exempel ansiktsbilder eller fingeravtryck, som gör det möjligt att identifiera den fysiska personen eller verifiera den personen. Innan videoanalysen implementeras måste det bedömas om analysen genererar data som kan klassificeras som biometriska data.

Regelbundna informationskällor

Den vanliga informationskällan är övervakningskameror, vars områden samlar in registerdata, vilket är bilddata som överförs av kamerorna som tillhör inspelningsövervakningssystemet.

Lagringsperiod för personuppgifter

Uppgifterna som samlas in i registret ska endast sparas så länge och i den utsträckning som är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Personuppgifterna lagras på servern hos kameraövervakningspartnern. De registrerades uppgifter lagras på 30 dagar. Efter detta kommer uppgifterna att raderas. Om en anmälan om skada eller annat brott inträffar under lagringstiden, sparas inspelningen under den tid som krävs för att utreda brottet. Den personuppgiftsansvarige ska radera de lagrade personuppgifterna när det inte längre finns en rättslig grund för behandling av dem. Den registeransvarige ska regelbundet bedöma behovet av att behålla uppgifterna i enlighet med sin interna riktlinjer.

Regelbundna överföringar av information

Uppgifter lämnas inte ut utanför registeransvarige eller avtalspartner som hanterar personuppgifter, förutom i brottsfall.

Dataöverföring utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för registerskydd A: Manuellt material

Manuellt material sparas inte.

Principer för registerskydd B: Elektroniskt material

Personuppgifterna kommer att hållas konfidentiell. Data samlas in i databaser som finns på en säker server. Databaserna skyddas av lösenord och andra tekniska medel. De användarnamn och lösenord som krävs för att komma åt registret utfärdas endast till personer som är behöriga att använda registret.

Granskningsrätt, det vill säga rätten att få tillgång till personuppgifter.

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som finns i registret. Begäran om insyn ska göras skriftligt genom att kontakta företagets kundtjänst eller registrets kontaktperson på finska eller engelska. Begäran om insyn ska undertecknas.

Rätten att överföra data från ett system till ett annat

Om berättigat intresse används som grund för behandlingen har den registrerade inte rätt att överföra sina uppgifter från ett system till ett annat.

Rätten att kräva rättelse av uppgifter

En personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad ska rättas, raderas eller kompletteras. Yrkande på rättelse av en uppgift ska lämnas med en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till företagets kundtjänst eller den som upprätthåller personregistret. I begäran ska man specificera vilka uppgifter som ska rättas och på vilken grund. Rättelse ska göras utan dröjsmål. Om rättelsen underrättas den instans av vilken de oriktiga uppgifterna har fåtts eller till viken de har lämnats ut. Om yrkandet på rättelse av en uppgift avslås ska registrets ansvarsperson ge ett skriftligt intyg om detta, vilket det också ska nämnas skälen till att yrkandet inte har godkänts. Parten kan föra avslaget till dataombudsmannen för behandling.

Preskriptionsrätt

Den registrerade har rätt att begära en begränsning av databehandlingen, t.ex. om personuppgifterna i registret är felaktiga. Begäran görs till företagets kundtjänst eller den som upprätthåller personregistret.

Rätt att invända

Den registrerade har rätt att begära personuppgifter som rör honom eller henne och den registrerade har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter. Förfrågningar kan riktas till registerkontaktpersonen.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig har brutit mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också lämna in ett klagomål i den medlemsstat där du har din vanliga bostad eller arbetsplats. Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är: Dataskyddsombudets kontor PO Box 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsingfors s. 029 56 66700 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring och annan marknadsföring, att kräva anonymisering av uppgifterna i tillämpliga delar och rätt att bli bortglömd när anställningsförhållandet har upphört.