Tietosuojaseloste

ASA-rekisteri

15.5.2018

Rekisterinpitäjä

Oy All-Plast Ab (1043552-6)
Muovilaaksontie 6
82110 Heinävaara
Suomi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Soile Hoffrén

p. 0400 167 177, soile.hoffren@all-plast.fi

Käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lakisääteinen: työnantajan velvollisuus on pitää luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niitä sisältävistä tuotteista sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille työssään. Luetteloiden toimittamisvelvollisuus perustuu lakiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).

Päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) ja siihen tehdyissä muutossäädöksissä (STM asetus 1232/2000).

Oikeutetun edun peruste

Käsittely ei perustu oikeutettuun etuun

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteröidyt työntekijät, joita rekisteri koskee

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Työterveyslaitoksen ASA-rekisteri;
asa@ttl.fi

erityisasiantuntija Jouni Mikkola (jouni.mikkola@ttl.fi) ja
tutkimussihteeri Annely Soosaar (annely.soosaar@ttl.fi)

Suostumus

Käsittely ei perustu suostumukseen

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat henkilötiedot altistuneista työntekijöistä:

-nimi
-henkilötunnus
-ammatti

-tiedot syöpäsairauden vaaraa aiheuttavasta aineesta, jolle työntekijä altistuu:
- ASA-numero, altistumisluokka ja vuosittainen käyttömäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan henkilöstörekisteristä ja aineiden tiedot käyttöturvatiedotteista (kemikaaliluettelosta) ja Nova-ohjausjärjestelmästä.

Henkilötietojen säilyttämisaika

10 vuotta työsuhteen päättymisestä lukien

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ilmoitetaan Työterveyslaitokselle postitse tai sähköpostitse (turvaposti). Luetteloiden toimittamisvelvollisuus perustuu lakiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

ASA-lomakkeiden säilytys mapissa, lukitussa kaapissa, lukitussa huoneessa (laatupäällikön huone), toimihenkilöillä käyttöoikeus.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

ASA-lomakkeet tallennettu:
S:\Henkilöstöhallinto\Työsuojelu ja TYKY\ASA-rekisteri ja kemialliset vaarat

Tiedot ovat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen takana verkkokansiossa, jonne toimihenkilöillä on pääsy. Rekisterinpitäjä ja infratoimittaja vastaavat fyysisestä datan suojauksesta palvelimella ja verkossa.

Evästeet

Ei käytössä

Automaattinen käsittely ja profilointi

Ei käytössä

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena suomeksi tai englanniksi ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen henkilöstöhallintoon.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen henkilöstöhallintoon tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Vastustamisoikeus

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi työsuhteen päätyttyä.