Asiakasohjausrekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
22.11.2023

Rekisterinpitäjä

Fysi Partners Finland Oy (2227315-7)
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aino Sainio aino.sainio@hcg-group.fi +358 400 784515

Käsittelyn oikeusperuste

Sopimus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisterinpitäjän asiakasohjauksen toteuttaminen ja asiakaskokemuspalautteen saaminen. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Käsittelyn oikeusperusteina ovat terveydenhuollon kumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset sekä hoitoon ohjattavien asiakkaiden suostumukset.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Terveydenhuollon kumppanilta ja hoitoon ohjattavalta asiakkaalta saadut asiakasohjaukseen tarvittavat henkilötiedot.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Ohjattavan asiakkaan hoidosta vastaavan rekisterinpitäjän terveydenhuollon kumppanit.

Suostumus

Ohjattava asiakas antaa suostumuksensa ohjausprosessin edetessä. Asiakas voi milloin tahansa perua suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasohjausrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: - Perustiedot - Kuntoutukseen liittyvät terveystiedot - Asiakasohjaustapahtumien tiedot ja tallenteet - Asiakasyhteydenottojen, palautteiden ja virallisten selvityspyyntöjen tiedot - Laskutus- ja maksutiedot - Muut asiakasohjauspalveluun liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan terveydenhuollon kumppaneiden lähettämistä dokumenteista suojatulla tiedonsiirtojärjestelmällä tai salatulla sähköpostilla. Asiakasohjausrekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen kunkin ao. terveydenhuollon kumppanin käytössä. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen terveydenhuollon kumppanin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän tai sen terveydenhuollon kumppanien teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista 24.1.2022 mukaisesti

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasohjausrekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän ja kunkin terveydenhuollon kumppanin käytössä. Tietoja ei luovuteta muille toimijoille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän tai yksittäisen terveydenhuollon kumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei kerry.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen terveydenhuollon kumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasohjausrekisterin tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, sekä kaksivaiheinen tunnistautuminen. Jokainen terveydenhuollon kumppani on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilöön suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterinpitäjän vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot osoitetaan rekisterinpitäjän vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi