Ajoneuvo- ja mobiiliateseurantarekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
19.01.2023

Rekisterinpitäjä

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy (0194060-0)
PL 48
02321 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Rossi tomas.rossi@braleva.fi Braleva Kiinteistöpalvelut Oy PL 48 02321 Espoo 09 801 3044

Käsittelyn oikeusperuste

Sopimus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperusteena on tehtäväkohtaisesti joko rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus. Tietojen käyttötarkoitus on seurata rekisteriin kirjattuja ajoneuvoja tai mobiililaitteita. Seurannalla saadaan näkyvyyttä ajoneuvojen nykytilanteesta ja sijainnista ajosuunnittelijoille ja mahdollisille terminaalityöntekijöille. Ajosuunnittelijat pystyvät ennakoimaan ja reagoimaan ajoneuvojen aikataulutukseen; pysyvätkö ajoneuvot aikataulussa, onko myöhästymisiä, kalustorikkoja tai muita poikkeamia, sekä maksimoimaan ajokaluston täyttöasteen, vähentämään hukka-ajoa ja ympäristöpäästöjä. Mikäli liikennöintiä on terminaaleihin, niin terminaalityöntekijät voivat saada näkyvyyttä tuleviin ajoneuvoihin, niiden määrään, aikatauluihin ja purettavan sekä lastattavan tavaran määrään. Käyttäjä voi palvelulla tarkastella ajokaluston ja terminaalien tarkempia tietoja. Rekisterinpitäjän määritellyt henkilöt ovat oikeutettuja työtehtäviensä tai asemansa perusteella mobiililaite-seurannasta saatavien henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeutetun edun peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena oman henkilöstön osalta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ” GDPR” art. 6.1 f-kohta).

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Ajoneuvo- ja mobiililaiterekisterissä olevat henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän mobiililaite tai ajoneuvo työkalunaan. Tiedot: mobiililaitenumero, rekisterinumero, nimi, työnantajan nimi.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän oma henkilöstö sekä sopivilta osin palveluntarjoaja. Tietoja käsitellään sijainninseuranta -palvelulla sekä karttaohjelmalla, muutoin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004). Tietoja voidaan luovuttaa poliisille ainoastaan erityistilanteissa rikosilmoitusmenettelyn kautta niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

Suostumus

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun, suostumusta ei tarvita. Alihankkijoiden työntekijöiden osalta on kyse suostumuksesta sopimuksessa.

Rekisterin tietosisältö

Ajoneuvo- ja mobiililaiterekisterit sisältävät seuraavia tietoja: - Henkilön etu- ja sukunimi - Henkilön työnantaja / likennöitsijä - Henkilökohtainen mobiililaitenumero - Ajoneuvon rekisterinumero - Mahdollinen liikennöitsijänumero - GPS sijaintitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Mobiililaiterekisterin tiedot tulevat henkilöltöä itseltään tai hänen työnantajaltaan sekä sijainninseurantapalvelun avulla tai mobiililaitteen välittämän seuranna avulla.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilörekisterin tietoja säilytetään työsuhteen päättymisestä lukien seuraavat 10 + 1 vuotta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Seurantaa suoritetaan erillisellä ajoneuvoseurantaohjelmalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Rekisterin aineisto on ainoastaan sähköisessä muodossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin työnjohtaminen, valvominen, palkanlaskenta tai muu työsuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Automattista päätöksentekoa henkilöistä ei seurannalla suoriteta, eikä rekisteröidylle aiheudu seurannasta haittaa tai seurauksia.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava tai se on tehtävä sähköpostiosoitteesta, jolloin pyytäjän henkilöllisyys varmennetaan varnistusviestikäytännöllä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle, tai se on tehtävä sähköpostiosoitteesta, jolloin pyytäjän henkilöllisyys varmennetaan varnistusviestikäytännöllä. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli henkilö toimii yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä, ei tietoja voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi työsuhteen päätyttyä.