Kameravalvontarekisteri

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty
10.12.2023

Rekisterinpitäjä

Kari Röntynen Himaharju Oy Harjuntie 40 74840 Koppeloharju 050 3678 795

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

joel.puusti@himaharju.fi Himaharju Oy Harjuntie 40 74840 Koppeloharju www.himaharju.fi

Käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään tarvittaessa Himaharju Oy:n (jäljempänä: rekisterinpitäjä, organisaatio) mahdollisten turvallisuuspoikkeamien selvittämisen yhteydessä rekisterinpitäjän toimitiloissa sekä rikostapauksissa viranomaisten toimesta tarvittaessa. Kameravalvonnan tarkoituksena on ensisijaisesti varmistaa asiakkaiden, henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuus. Tämän lisäksi tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Rekisterinpitäjä on oikeutettu kameravalvonnasta saatavien henkilötietojen käsittelyyn (esim. tallenteiden katseluun ) sekä tarvittaessa viranomaistahot.

Oikeutetun edun peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ” GDPR” art. 6.1 f-kohta).

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavat kuva-aineistona olevat henkilötiedot kaikista rekisterinpitäjän kiinteistön kameravalvonnan toimialueella liikkuvista henkilöistä: 1) Henkilön ulkonäkö ja tuntomerkit 2) Kiinteistön alueella liikkumisajankohta ja tarkka paikka Kamerat on sijoitettu rekisterinpitäjän omistaman / hallinnoiman kiinteistön sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, harrastetiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille. Kamerakuva ei tallenna ääntä.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä. ( Kari Röntynen ) Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004). Tietoja luovutetaan poliisille ainoastaan erityistilanteissa rikosilmoitusmenettelyn kautta niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

Suostumus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ” GDPR” art. 6.1 f-kohta). Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat kuva-aineistona olevat henkilötiedot kaikista rekisterinpitäjän kiinteistön kameravalvonnan toimialueella liikkuvista henkilöistä: 1) Henkilön ulkonäkö ja tuntomerkit 2) Kiinteistön alueella liikkumisajankohta ja tarkka paikka Kamerakuva ei tallenna ääntä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta kertyvät rekisterin tiedot, joita ovat tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kameratallenteet säilyvät 10vrk, jonka jälkeen ne ylikirjoittuvat automaattisesti. Jos säilytysaikana ( 10vrk ) tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, tallennetta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan. Rekisterinpitäjä vastaa kyseisen tallenteen asianmukaisesta hävittämisestä. Rekisterinpitäjä poistaa edellämainitut tallennetut henkilötiedot, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sopimussuhteessa siihen olevan henkilötietojen käsittelijän ulkopuolelle muuten, kuin poliisille rikostapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei tallennu mihinkään.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tallennelaitteisiin, jotka sijaitsevat tiloissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Laitteet ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin käyttämiseksi vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat ovat vain rekisterinpitäjällä.

Evästeet

Emme käytä evästeitä.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Ei tehdä.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää omia tietoja järjestelmästä toiseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä, mikäli se on teknisesti mahdollista. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa eväämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Emme käytä tietoja markkinointia tai suoramainontaa varten.